Disclaimer

De informatie op deze website is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij, (Barten Groep / Bouwzaken Driebergen) nemen bij het beheer van deze website een hoge mate van zorgvuldigheid in acht. Desondanks staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan deze technische onjuistheden en/of typefouten bevatten. Het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De op deze website weergegeven informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Wij kunnen tevens te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de diensten die in deze informatie worden beschreven.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.

© 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Ontwerp en bouw door Dune Pebbler